Hän pidättää kaikki oikeudet muutoksiin

”Niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.” Hep. 7: 22. KR 33/38.

Lainaa saadaksemme, vaaditaan vakuuksia tai takaajia lainan saamiseksi. Takaajat ovat fyysisiä henkilöitä. Näin, lainan myöntäjänä varmistaa, että lainaamansa rahat palautuvat takaisin lainan antajalle. Lainanantaja ja lainan saaja tekevät sopimuksen, vahvistamalla sen allekirjoituksillaan.

Kaikki Raamattua lukeneet tiedämme, että siellä kerrotaan kahdesta liitosta. Ensin on Vanha liitto, Vanha testamentti. Vanhassa testamentissa Jumala teki sopimuksia. Sopimuksen toisena osapuolena oli ihminen. Sopimus tehtiin Jumalan ja Nooan välillä. Nooa oli kuuliainen Jumalalle. Nooan kuuliaisuuteen kuului tottelevaisuus Jumalalle. Jumala kehotti Nooa rakentamaan arkin. Nooalle Jumala oli ilmoittanut, että koska ihmissuku oli turmeltunut, Hän päättää hävittää ihmiset maanpäältä. Vedenpaisumus hukuttaisi ihmiset. Jumalan suvereniteetti ja pyhyys olivat Nooan tiedossa. Nooa tiesi, mitä Jumala lupaa, sen Hän myös tekee. Jumala on Kaikkivaltias ja Hän pidättää kaikki oikeudet mitä sopimuksessa sovitaan. Jumala ei aseta sopimuksille reunaehtoja, eikä oikeuksia muutoksille. Jumalan ja Nooan välinen liitto on kahden osapuolen tekemä ja toinen osapuoli eli Nooa osoittaa, miten hän elämällään reagoi sopimukseen. Kuuliaisena miehenä Nooa aloittaa arkin rakentamisen. Sopimukset pitämällä, saa oikeudet siihen, mitä sopimus lupaa. Näin tapahtui Nooakin kohdalla. Noudattamalla kehotusta rakentaa arkki toteutui, ja Nooa sai sopimuksen mukaisesti armon pelastua vedenpaisumukselta. Hän sai vieläpä armoa armon päälle. Nooan perheen lisäksi pääsivät arkkiin sisälle eläimet, jotka eivät olisi selviytyneet vesimassojen vyöryessä maanpäälle.

” Herra sanoi Abrahamille:” Herra sanoi Abramille: ”Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille.” 1. Moos. 12:1-3. KR 33/ 38.

Tämä Abrahamin ja Jumalan kanssa tehty liitto, sisältää kehotuksen lähteä liikkeelle, sinne minne Jumala osoittaa tien. Liiton lupaukset ovat selkeät. Jumala tekee Abrahamista suuren kansan. Abrahamia siunaavat siunataan ja häntä kiroavia kirotaan. Abrahamin siunaus on siunaus kaikille maailman kansoille. Tähän sopimukseen ei ole mitään lisättävää. Näihin jakeisiin sisältyy Jumalan pelastussuunnitelma.

Sopimus Mooseksen kanssa oli Israelin kansan vapauttaminen Egyptin orjuudesta. Mooseksen sopimuksen ehtona oli, että jos israelilaiset palvelevat Jumalaa ja noudattavat Hänen lakia ja käskyjä heistä tulisi Jumalan pyhäkansa. Mooses otti vastaan Jumalan kymmenen käskyä Hoorebin vuorella. Ne Jumala kirjoitti tulikirjaimilla kivitauluihin. Jumala antoi kirjoitetun sanan lakina ja näkyvän sanan eli pyhäkköteltan. Uhrijumalanpalvelukset suoritettiin pyhäkköteltassa. Mooseksen nimi on israelilaisille rakas ja Israelin kansa on noudattanut Mooseksen lakeja näihin päiviin saakka.

” Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.
Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut.
Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen,
joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta.
Sillä hänestä todistetaan: ”Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan.”
Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön
– sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi – mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.” Ja niinkuin tämä ei tapahtunut ilman valan vannomista – nuo taas ovat papeiksi tulleet ilman heistä vannottua valaa,
mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi: ”Herra on vannonut eikä ole katuva: ’Sinä olet pappi iankaikkisesti'” –
niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.”
Hep. 7. 11 – 22. KR 33/38.

Uusi liitto alkoi Jeesuksen Kristuksen tullessa ihmiseksi. Jumalan Poika, Jeesus Kristus on uuden liiton pappi. Hän sovitti ihmisten synnit ristillä. Nousi ylös kuolleista ja elää Isän Jumalan oikealla puolella. Muita pappeja on tullut useampi ennen Kristusta, mutta he kaikki ovat kuolleet.

Mutta tällä on katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy iankaikkisesti,
jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.
Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,
jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä.
Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen.”
Hep. 7. 24 -28. KR 33/38.

”Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa,
tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen.”
Hep. 8. 1-2. KR 33/38.

Ihmisten syntivelkojen takaajana on Jeesus Kristus. Kaikki ihmiset, kaikkina ainoina ovat tehneet syntiä ja tarvitsevat armoa. Jeesus Kristus sovitti Golgatan ristillä kaikki syntimme, ja vuodatti kalliin verensä lunastukseksi ja syntiemme sovittamiseksi. Jokainen, joka tulee Kristuksen luokse syntiensä kanssa. Tunnustaa syntinsä ja katuen hylkää ne, saa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa veressä. Velkakirja on allekirjoitettu Kristuksen verellä. Kristus, on takaaja ja syntivelkojemme maksaja. ”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon.” Snl. 28:13. KR 33/38.

Syntien tunnustaminen ei ole neuroottista itsensä kaivelemista. Kerran tunnustetut ja hylätyt synnit ovat upotettu armon pohjattomaan mereen. Niitä ei enää muisteta. Jumalan armo Kristuksessa Jeesuksessa vapauttaa synnin orjuudesta. Uskoon tuleminen on yksinkertaisesti mielenmuutosta, se on peiliin katsomista. On tunnustettava, että olen itse vastuussa Jumalan edessä omista huonoista elämäntavoista. Tarvitsen armoa ja anteeksi antoa. Omin voimin en voi itseäni muuttaa, enkä paremmaksi tulla. Tästä syystä Jumala Kristuksessa on ainut toivoni ja ratkaisu syntiongelmaan. Kristus Jeesus antaa nöyrille voiman kulkea valkeuden tietä ja puhdistettuna tuottaa hengen hedelmiä. Rakkautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. ”Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, Israelin Pyhä: Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka opetan sinulle, mikä hyödyllistä on, johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä.” Jes. 48: 17. KR 33/38. Varo kuitenkin, ettei sinusta tule niin sanottua hyvää ihmistä. Olemme kuitenkin kaikki syntisiä ja ilman Jumalan armoa ja Pyhän Hengen voimaa emme selviä. Kristuksen tulee saada kasvaa meissä, ja meidän pienentyä lapsen kaltaiseksi.

Daavidin mietevirsi. Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty! Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä! Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. Silla yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni; minun nesteeni kuivui niinkuin kesän helteessä. Sela. Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: Minä tunnustan Herralle rikokseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sela. Ps. 32.

@LR

This entry was posted on 30.8.2020. Bookmark the permalink.